Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowanie na podstawie zaświadczenia – głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wyborca nie musi być ujęty w spisie wyborców (nie musi posiadać zameldowania na pobyt stały).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całego kraju, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera (w miejscu złożenia wniosku) za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. 

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (upoważnienie musi wskazywać jednoznacznie, że uprawnia do dokonania tej konkretnej czynności – odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania).

Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu:

  • są skreślani ze spisu wyborców,
  • nie są ujęci w żadnym spisie wyborców,
  • zostaną wpisani  przez komisję wyborczą na listę wyborców:
  1. w dniu głosowania (w niedzielę wyborczą 15.10.2023 r.),
  2. w obwodzie głosowania, który wybiorą,
  3. kiedy przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania nie trzeba dopisywać się do listy wyborców przed dniem głosowania.

Uwaga!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić/zniszczyć zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty/zniszczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie jego duplikatu czy kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla swojego miejsca stałego zamieszkania.

W celu otrzymania zaświadczenia wyborca składa wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warlubiu przy ul. Dworcowej 15 pok. 23,

DOCWniosek - zaświadczenie o prawie do głosowania (50,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego