Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Warlubie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.warlubie.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-09-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast;
 • strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);
 • istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie;
 • po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki;
 • brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r, których zawartość nie jest potrzebna do realizacji bieżących zadań Urzędu,
 • treści będące w posiadaniu Urzędu, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte oraz których dostosowywanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd nie jest uprawniony,
 • mapy, które są wyłączone z zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-01.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Łukasz Babiński, it@warlubie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523800524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

86-160 Warlubie, Dworcowa 15
Tel.: +48523326040
Faks: +48523326054
E-mail:
Strona internetowa: www.warlubie.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Warlubie, Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Jest podjazd dla wózków.

 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

 3.  Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4.  Są 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 6.  Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 7. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą. W tym celu konieczne jest wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Urząd Gminy Warlubie, ulica Dworcowa 15, pokój 12, 86–160 Warlubie:

 • wysłanie e-maila na adres: gmina@warlubie.pl;
 • skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 52 33 26 040;
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:30-15:30.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego