Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy jest instytucją prawną, którą ustawodawca wprowadził do przepisów samorządowych nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r., mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Podstawą jego opracowania jest art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005), który nakłada na wójta gminy obowiązek każdego roku, w terminie do 31 maja przedłożenia radzie gminy raportu o stanie gminy za rok poprzedni. W raporcie znajduje się zestawienie najważniejszych danych o jednostce samorządu terytorialnego, a przede wszystkim o sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej gminy.

Złożenie raportu radzie gminy jest pierwszym etapem dłuższej procedury zmierzającej do udzielenia wójtowi wotum zaufania. Po jego przedstawieniu radzie gminy, kolejnym etapem jest debata nad raportem, w której radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Rada gminy rozpatruje raport podczas tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała o udzieleniu lub nieudzieleniu wójtowi absolutorium, przy czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Udział w debacie podczas sesji mogą brać także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia przewodniczącemu rady gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 000 mieszkańców) lub 50 osób (w gminach powyżej 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. Przepisy ustawy ograniczają jednak liczbę mieszkańców mogących zabrać głos w debacie do 15, a o kolejności dopuszczenia do głosu będzie decydowała kolejność otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady gminy.

Ostatnim etapem procedury jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Sesja Rady Gminy Warlubie, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Warlubie za rok 2021 odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w sali OSP w Warlubiu, ul. Bąkowska 12.

Mieszkaniec Gminy Warlubie , który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Warlubie za rok 2021 obowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia wraz z listą poparcia co najmniej 20 osób (dokumenty do pobrania poniżej). Zgłoszenie wraz z załączoną listą poparcia należy złożyć Przewodniczącej Rady Gminy Warlubie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja absolutoryjna. Liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi 15, a o kolejności dopuszczenia do głosu będzie decydowała kolejność otrzymania zgłoszenia.

Termin składania zgłoszenia: do 29 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

Miejsce składania zgłoszenia:

Urząd Gminy Warlubie

ul. Dworcowa 15,

86-160 Warlubie

 

Załączniki

PDFFormularz zgłoszenia do debaty (189,96KB)

PDFRaport o stanie Gminy za 2021 rok (732,11KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego