Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu kupna gruntów

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 325).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek skierowany do Wójta Gminy Warlubie  o zastosowanie zwolnienia oraz załączniki tj.

1) dokument potwierdzający nabycie gruntów (akt notarialny, umowa dzierżawy)

2) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (tylko podatnicy będący rolnikami).

3) oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Warlubie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

OPŁATY

Brak opłat.

INNE INFORMACJE

Zwolnienie z podatku rolnego dotyczy gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian