Zakup wału drogowego

Warlubie, dnia 10.07.2018

 

Nasz znak: ZUK-271.2.2018

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu zwraca się z zapytaniem o rozpoznanie cenowe na  „Zakup wału drogowego” o wartości netto poniżej 30 000 €.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art.4 pkt.8)

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu

Dworcowa 15,

86 – 160 Warlubie, tel./fax: 52/ 33 26 404

NIP 559-10-05-054

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Mariusz Kosikowski – kierownik Zakładu

             tel./fax: 52/ 33 26 404, e-mail: zukwarlubie[at]interia[dot]pl, tel. kom. 533322272

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

             „Zakup wału drogowego”

                   Przedmiotem zamówienia jest: Zakup fabrycznie nowego wału drogowego ciągnionego za ciągnikiem rolniczym przeznaczonego do zagęszczania dróg gruntowych z dostawą na adres zamawiającego.

 

Załączone dokumenty:

  1. Opis zamówienia (załącznik nr 1)
  2. Formularz oferty (załącznik nr 2)

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 III.     Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Ofertę należy:

a)   Złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą, złożyć osobiście lub dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: zukwarlubie[at]interia[dot]pl) na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 2) do dnia 18 lipiec 2018 roku do godziny 15.00, w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu, pok. nr 21, na parterze budynku lub na adres e-mail.

b)   Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem:

    Rozpoznanie cenowe na: „Zakup wału drogowego”

c) Składając ofertę drogą elektroniczną na adres e-mail prosimy zatytułować wiadomość: Rozpoznanie cenowe na: „Zakup wału drogowego”

d)  Termin wyboru oferty nastąpi do 07.2018 r.

Skontaktujemy się z wybranymi oferentami, wykonawca który złoży ofertę  najkorzystniejszą będzie zaproszony do podpisania umowy na dostawę urządzenia na podstawie złożonej oferty.

e)   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena: 100% – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 (Zapytanie ofertowe).

f)   Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

Zamawiający Gmina Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego nie wyłaniając dostawcy, bez podania przyczyny.

 /-/ Mariusz Kosikowski

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian