Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r.

                                                                                       Warlubie, dnia 03 grudnia 2019 r.

Nasz znak: IGOŚ.II.271.276.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Warlubie zwraca się z zapytaniem przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r.

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Warlubie

Dworcowa 15,

86 – 160 Warlubie,

NIP: : 559-10-05-054

tel. 52 33 26 040,

fax. 52 33 26 054.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r.

 Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w drodze rozeznania cenowego stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.). z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyłapywania oraz opieki nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r.
 3. Na przedmiot zamówienia składają się:
  • dojazd do miejsca wyłapania zwierzęcia;
  • wyłapywanie zwierząt
  • zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku,
  • dowiezienie do schroniska i utrzymanie zwierząt w schronisku
  • zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia,
  • prowadzenie działań mających na celu oddanie zwierząt do adopcji
  • identyfikację zwierząt przebywających w schronisku poprzez wszczepienie microchipu,
  • usługi sterylizacji/ kastracji zwierząt przebywających w schronisku,
  • zapewnienie utylizacji zwierząt padłych i poddanych eutanazji wyłowionych z terenu Gminy Warlubie a znajdujących się w schronisku i dotyczy zwierząt z terenu Gminy Warlubie, objętych usługami na zlecenie Zamawiającego.
 1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia gotowości świadczenia usług przez 24 godziny na dobę.
 2. Wyłapywanie zwierząt odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego w okresie nie przekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia.
 3. Wykonawca zapewni w każdym miesiącu co najmniej 6 miejsc w schronisku dla zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Warlubie.
 4. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy pomocy urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a wyłapywane zwierzęta przewożone będą przystosowanym pojazdem zapewniającym im odpowiednie warunki w czasie transportu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 5. Schronisko dla zwierząt musi być zlokalizowane w promieniu 40 km od Gminy Warlubie.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofert stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
 3. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: „Wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r.”
 • Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Warlubie pok. nr 12
 2. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 1200
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.warlubie.pl

 VIII. Sposób oceny oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium – cena ofertowa 100%
 2. Zamawiający dokona oceny oferty według następującego wzoru:

Wzór do wyliczenia ceny:        cena minimalna

                                                Pc = ——————–        *   100 %

                                                   cena oferty ocenianej

 1. Poszczególna punktacja dla oferty:

– za jeden dzień pobytu psa w Ośrodku = 20 pkt

– za jeden dzień pobytu kota w Ośrodku = 20 pkt

– stawka roboczogodziny   pracownika = 20 pkt

– transport   psa  samochodem = 10 pkt

– transport kota samochodem= 10 pkt

– soboty,  niedziele  i  święta  wynagrodzenie za  1 roboczogodzinę  które zostanie   zwiększone o …%. = 10 pkt

-koszty utrzymania stanowiska w wysokości = 10 pkt

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 2. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez wysłanie informacji o wyborze oferty za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
 3. Termin wyboru oferty i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od daty złożenia oferty we wskazanym terminie.
 1. Dodatkowe informacje – kontakt z Zamawiającym

Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest Pan Radosław Liczkowski

 • tel.  52 33 26 040,
 • fax. 52 33 26 054.
 1. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie, tel. 52 33 26 040,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Warlubie jest Pani Agnieszka Stawicka, kontakt: inspektor[at]cbi24[dot]pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego stosownie do art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.),
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów szczególnych
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji współpracy z Zamawiającym, jak również po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a w pozostałym zakresie przy uwzględnieniu 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej liczonego od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne oraz 5-letniego okresu przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, aż do ewentualnego odwołania zgody, a w każdym razie przez okres wskazany w treści udzielonej zgody, a przy jego braku przez okres 1 roku po zakończeniu stosunku współpracy
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Obowiązek Informacyjny dla pracowników/zleceniobiorców (osób do kontaktu i pracujących przy realizacji) zgłaszającego ofertę stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Obowiązek informacyjny dla podwykonawców (będących osobami fizycznymi lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą) stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 3. Obowiązek informacyjny dla pracowników/zleceniobiorców podwykonawców stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 XII. Załączniki:

 Załącznik nr 1 – oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

Załącznik nr 2 – obowiązek informacyjny dla pracowników/zleceniobiorców (osób do kontaktu i pracujących przy realizacji) zgłaszającego ofertę

Załącznik nr 3 – obowiązek informacyjny dla podwykonawców (będących osobami fizycznymi lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą)

Załącznik nr 4 – obowiązek informacyjny dla pracowników/zleceniobiorców podwykonawców

Załącznik nr 5 – wzór umowy

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                     /-/ Krzysztof Michalak

                                                                                                     Wójt Gminy Warlubie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian