Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu

Warlubie, dnia 16 lipca 2018 r.

Nasz znak: IGOŚ.III.271.180.2018

Wg rozdzielnika

Wójt Gminy Warlubie , zwraca się z zapytaniem o rozpoznanie cenowe dla usługi w zakresie wykonania projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu – o wartości netto poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art.4 pkt.8.Pzp)

I Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie,

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054.

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Jerzy Lemańczyk,  tel. 52 33 26 040,        fax. 52 33 26 054.

II Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu .

 1. Zakres przedmiotu obejmuje wykonanie:
 2. architektury – w części obiektu;
 3. konstrukcji – w części obiektu;
 4. wizualizacji projektu;
 5. instalacji wodno – kanalizacyjnej;
 6. instalacji c.o.;
 7. instalacji elektrycznej;
 8. uzgodnień branżowych (sanepid, ppoż. wszystkie wymagane przepisami prawa);
 9. przedmiarów robót;
 10. kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach;
 11. specyfikacji technicznych na wszystkie branże i rodzaje robót;
 12. ekspertyzy technicznej.
 13. Zakres zadań obejmuje wykonanie sześciu egzemplarzy kompletnego projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.
 14. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że dysponuje właściwymi uprawnieniami w poszczególnych branżach w przypadku łączenia wymaganych specjalności lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Urząd Gminy Warlubie występuje i zabezpiecza  mapę zasadniczą do celów projektowych  oraz   aktualne warunki energetyczne.

Urząd Gminy zapewnia dostawę c.o.

Zakład Usług Komunalnych (ZUK) w Warlubiu określa zapewnia zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Termin realizacji projektu: od daty podpisania zlecenia do 31.08.2018 r.

IV Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Poniższą ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie) na załączonym formularzu oferty do dnia 25.072018 r.  do godziny 15:30,  w sekretariacie Urzędu Gminy Warlubie pok. nr 12 (Sekretariat).

b) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: Rozpoznanie cenowe na: „Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu”.

c) Termin wyboru oferty i ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni.

d) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena: 100% – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 (Zapytanie ofertowe).

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Otrzymują:

Wg rozdzielnika,

bip.warlubie.pl

Tablica ogłoszeń w/m

a/a.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian