Wójt Gminy – zadania i uprawnienia

Zadania i kompetencje Wójta:
1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.
4. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
1) Wójt jest kierownikiem urzędu gminy.
2) Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim   imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
4) Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
6. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.
7. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>