Ulga inwestycyjna

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de mini mis lub pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 254,poz.1704).

WYMAGANE DOKUMENTY

1) wniosek skierowany do Wójta Gminy Warlubie o udzielenie ulgi inwestycyjnej,

2) zestawienie rachunków,

3) oryginały lub uwierzytelnione kopie rachunków na nakłady inwestycyjne,

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji administracyjnej , bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych , nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W trakcie postępowania dowodowego przeprowadzenie oględzin inwestycji.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Warlubie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

OPŁATY

Brak opłat.

INNE INFORMACJE

Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu poniesionych wydatków na :

  • Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu ,hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
  • Zakup i zainstalowanie :

– deszczowni

– urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę

– urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Ulga jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i wynosi 25% wartości udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych . Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian