Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie

                                                                                       Warlubie, dnia 14 stycznia 2020r.

Nasz znak: SG.271.11.2020.PP

                                                                                                  Wg rozdzielnika

Wójt Gminy Warlubie, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie”  o wartości poniżej 30 000 €.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.4 pkt.8)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15,

86 – 160 Warlubie, tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Tomasz Stefaniak

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie w zakresie:

 Część I Zapytania

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Część II Zapytania:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

 Część III Zapytania:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

III.  Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

 Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie) na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 3) do dnia 22.01.2020r. do godziny 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Warlubiu, pok. nr 12 (Pierwsze piętro).

Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty tj.

 • Formularz ofertowy
 • Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS bądź dokumentu równorzędnego), w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

b) składając ofertę pisemną prosimy ja opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie”

 c) Termin wyboru oferty: wybór oferty nastąpi do 7 dni .

d) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

e) Termin realizacji zamówienia: od dnia 26.01.2020r. do dnia 25.01.2021 r.

 

Kryterium oceny ofert:

 Cześć I Zapytania:

 1. Cena łączna ubezpieczenia – waga 80%
 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%

Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zapytania.

      Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:

                                                P min

                                    An = __________ x 100 pkt.

                                                  Pn

  An     – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium A

  n    – numer oferty

  Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert

  Pn    – cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

 

 1. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:
 • za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, zostanie przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę,
 • za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 47, 51, 52 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,
 • za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 44 zostanie przyznanych 20 punktów

 W kryterium B Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich klauzul dodatkowych).

 UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 39 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części zapytania.

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w programie, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

WOn = An x 0,80 + Bn  x 0,20

 gdzie:

WOn – wskaźnik oceny oferty n

An – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium A

Bn – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium B

 Część I Zapytania zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów na podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.

 

Cześć II Zapytania:

Cena łączna ubezpieczenia – waga 80%

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%

cena łączna ubezpieczenia w części II zapytania – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zapytania.

  Oferty będą podlegały ocenie w kryterium C według następującego wzoru:

                                                 P min

                                    Cn = __________ x 100 pkt.

                                                  Pn

  Cn     – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium D

  n    – numer oferty

  Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert

  Pn    – cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

zaakceptowanie klauzul dodatkowych w części II zamówienia – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

 • za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 5, 6 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,
 • za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 9 zostanie przyznanych po 15 punktów
 • za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 7, 8, zostanie przyznanych po 20 punktów za każdą klauzulę,
 • za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 4 zostanie przyznanych po 25 punktów

 W kryterium D Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich klauzul dodatkowych).

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 3 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zapytania.

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w programie, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

WOn = Cn x 0,80 + Dn  x 0,20

gdzie:

WOn – wskaźnik oceny oferty n

Cn – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium C

Dn – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium D

Część II Zapytania zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów na podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.

 Cześć III Zapytania:

 1. Cena łączna ubezpieczenia – waga 80%
 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%

cena łączna ubezpieczenia w części III zapytania – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zapytania.

 Oferty będą podlegały ocenie w kryterium E według następującego wzoru:

                                               P min

                                    En = __________ x 100 pkt.

                                                  Pn

  En     – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium G

  n    – numer oferty

  Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert

  Pn    – cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

zaakceptowanie klauzul dodatkowych w części III zapytania – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

 • za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 5 zostanie przyznanych 40 punktów,
 • za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 4, 6 zostanie przyznanych po 30 punktów za każdą klauzulę

 W kryterium F Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich klauzul dodatkowych).

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 3 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zapytania.

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w programu, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

WOn = En x 0,80 + Fn  x 0,20

 gdzie:

 WOn – wskaźnik oceny oferty n

En – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium E

Fn – liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium F

 Część III Zapytania zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów na podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie, tel. 52 33 26 040,
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się
  z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: inspektor[at]cbi24[dot]pl; lub wysyłając korespondencję na adres: Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia / SG.271.11.2020.PP / prowadzonym w trybie zapytania ofertowego art. 4 pkt. 8 Pzp, w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie broker ubezpieczeniowy Maximus Broker Sp. z o.o. oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3  Ustawy
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
  z Ustawy;
 • posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 • w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

 

Otrzymują:

 1. bip.warlubie.pl,
 2. Tablica ogłoszeń w/m,
 3. a/a.

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian