Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33

Warlubie, dn. 07 kwietnia 2016 r.

Nasz znak: KA.271.2.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Warlubie

Ogłasza przetarg nieograniczony – roboty budowlane

na

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Warlubie , ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3326040, faks 52 3326054.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warlubie.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33. Przebudowa drogi będzie polegała na: – przygotowaniu terenu pod budowę, – karczowaniu krzewów, – wykonaniu konstrukcji i nawierzchni drogi, – wyprofilowaniu poboczy przydrożnych, – robotach wykończeniowych, – oznakowaniu drogi. Konstrukcja jezdni będzie się składać z: – warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm, – warstwa profilowa z AC11W śr. gr. 3 cm, – warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm. Konstrukcja zjazdu będzie się składać z: – warstwa ścieralna z BA 0/12,8 gr. 4 cm, – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 8, opis techniczny stanowiący załącznik Nr 9 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 3. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: a) pełne wytyczenie geodezyjne projektowanej drogi przed rozpoczęciem inwestycji, b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania(podzielona na dwa odcinki wraz z kosztorysami powykonawczymi); c) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego; d) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych. e) Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Wykonawca materiały nie nadające się do wykorzystania i stanowiące odpady zwozić będzie na składowisko odpadów wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru są własnością Zamawiającego. 4 Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.2.1 do 2.2.2: a) na nawierzchnię – wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu 2) w którejkolwiek z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: – poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancji bankowej; – gwarancji ubezpieczeniowej, lub – poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nowem, oddział w Warlubiu, ul. B. Malinowskiego 2, 86-160 Warlubie, Nr 44 8173 0005 2002 0006 0017 0002 z podaniem tytułu: -wadium, nr sprawy KA.271.2.2016- Dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, wykonawca załączy do oferty. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającego w Sekretariat Urzędu Gminy w Warlubiu pokój Nr 12. Do oferty prosimy o załączenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jednakże złożenie oryginału dokumentu wadialnego do oferty nie będzie skutkować żadnymi skutkami prawnymi, jedynie Zamawiający nie zwróci oryginału gwarancji Gwarantowi). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia – nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (tj. wykazanie co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN ( brutto ) każda – załącznik nr 4.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone tj.; – osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 5a.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że załączona polisa została opłacona. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku- załącznik wykonawcy,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do załącznika nr 4 SIWZ należy załączyć do niniejszego wykazu dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem takimi może być: poświadczenie lub inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 91
 • 2 – Okres gwarancji – 9

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: – zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (długotrwałe, obfite deszcze lub śnieg, niskie temperatury w dzień i w nocy), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia ; b) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; c) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, – zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, w zakresie wskazanym w punkcie 22.12 SIWZ. – zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, – zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, – zmiany wynagrodzenia w przypadku : a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niż podatkowe przepisy prawa, jeżeli w wyniku wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zaistnienie powyższej okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i niezależną od Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności przy czym Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów. – Przekształcenia Wykonawcy będącego osoba prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks Spółek Handlowych. – zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. – Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy, – zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia, 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warlubie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie (Sekretariat U. G. w Warlubiu – pok. 12) w godz. pracy Urzędu Gminy, nie później niż do dnia 25 kwietnia 2016 roku, do godziny 11:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie (Sekretariat U. G. w Warlubiu – pok. 12) w godz. pracy Urzędu Gminy, nie później niż do dnia 25 kwietnia 2016 roku, do godziny 11:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

V. Ogłoszenie zamieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod  numerem ogłoszenia: 36085 – 2016; w dniu 07.04.2016.

 

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian