Podatek od nieruchomości (2018)

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok zostały określone uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XXXVI/213/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

 Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni – 0,77 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

od 1 ha powierzchni – 4,63 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni – 0,23 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu  mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

od 1 m 2 powierzchni – 3,04 zł

2) od budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

a) mieszkalnych

0,77 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

15,40 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł

e) letniskowo-rekreacyjnych

– 7,77 zł

f) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

4,52 zł

g) od garaży

5,80zł

3) od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2017 r.poz.1785/

– 2 %

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części oraz grunty wykorzystywane w celu zapewnienia realizacji zadań:

1) ochrony przeciwpożarowej,

2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków,

3) składowania odpadów komunalnych,

4) kultury i sportu,

5) pomocy społecznej,

6) bezpieczeństwa i porządku publicznego,

7) obsługi administracyjnej placówek oświatowych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian