Podatek od nieruchomości (2020)

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zostały określone uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XII/108/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni – 0,85 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

od 1 ha powierzchni – 4,80 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni – 0,26 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. 2018 poz.1398 oraz z 2019 poz.730 i poz.1696) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

od 1 m 2 powierzchni – 3,15 zł

2) od budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

a) mieszkalnych

0,81 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,17 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,18 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,87 zł

e) letniskowo-rekreacyjnych

– 8,05 zł

f) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

– 5,02 zł

g) od garaży

6,48 zł

3) od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2017 r.poz.1785/

– 2 %

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części oraz grunty wykorzystywane w celu zapewnienia realizacji zadań:

1) ochrony przeciwpożarowej,

2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków,

3) składowania odpadów komunalnych,

4) kultury i sportu,

5) pomocy społecznej,

6) bezpieczeństwa i porządku publicznego,

7) obsługi administracyjnej placówek oświatowych.

Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.
[ZN-1A] Dane o nieruchomościach (wersja pdf)[ZN-1A] Dane o nieruchomościach[ZN-1B] Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości (wersja pdf)

[ZN-1B] Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości

[DN-1] Deklaracja na podatek od nieruchomości (wersja pdf)

[DN-1] Deklaracja na podatek od nieruchomości

[IN-1] Informacja na podatek od nieruchomości (wersja pdf)

[IN-1] Informacja na podatek od nieruchomości

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian