Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp.

Warlubie, dnia 08 sierpnia 2017 r.

 

Nasz znak: SG.271.149.2017(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

                        Wójt Gminy Warlubie , zwraca się z zapytaniem o rozpoznanie cenowe dla usługi w zakresie Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją  „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej  na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk  wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp. o wartości netto poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych(art.4 pkt.8.)

 

 

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 

            86 – 160 Warlubie, tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054  .

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Tomasz Stefaniak,

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054.

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją  „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej  na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk  wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie”

      

      III.         Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją  „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej  na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk  wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu  ustawy Pzp.

Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu ”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu PROW 2014-2020.

 1. Zakres przedmiotu obejmuje:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacyjnym w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie nawierzchni dróg. Zamawiający uzna za wystarczające posiadanie przez ww. osoby uprawnień w zakresie ograniczonym, uprawniającym jednocześnie do kierowania robotami w zakresie prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego powyżej, należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Uprawnienia budowlane odpowiadające to również uprawnienia budowlane wydane lub uzyskane poza terytorium RP. Dokument potwierdzający spełnianie warunku: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego;

 

 

 

 1. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Poniższą ofertę należ:

 1. Złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie) na załączonym formularzu oferty do dnia 16 sierpnia 2017  do godziny 15:30,  w sekretariacie Urzędu Gminy Warlubie pok. nr 15 (Sekretariat).
 2. Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem:  Rozpoznanie cenowe na: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją  „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej  na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk  wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie”
 3. Termin wyboru oferty i ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni.
 4. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena: 100% – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 (Zapytanie ofertowe).

 

 

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof   Michalak

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wg rozdzielnika,
 2. bip.warlubie.pl
 3. Tablica ogłoszeń w/m
 4. a/a.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian