Nabór wniosków o datację z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu – 2016 rok

Warlubie, dnia 5 października 2015 r.

Znak sprawy: 426.1.2015

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2016 r.

Wójt Gminy Warlubie ogłasza nabór wniosków o dotację z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2016 r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

 1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cel publiczny z zakresu sportu na terenie Gminy Warlubie.
 2. Realizacja   przedsięwzięć   obejmuje   okres  od  daty   podpisania  umowy  do  31.12.2016 r.
 3. Na realizację zadań w zakresie rzowoju sportu przeznacza się w 2016r. z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 130 000 zł
 4. Kwota dofinansowania ze środków budżetu gminy może stanowić nie więcej niż 85%   całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.
 5. Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa uchwała Rady Gminy Nr XL/262/10 z dnia 9.11.2010 r.
 6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2015 r. włącznie, z adnotacją: „Wniosek na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu” i nazwą podmiotu składającego wniosek, w siedzibie Urzędu Gminy w Warlubiu, ul.Dworcowa 15, pok.10 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Warlubiu, ul.Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie z adnotacją na kopercie jw. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Wniosek  powinien być  kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć:

1) kosztorys ze względu na rodzaj kosztów z podziałem na sekcje i grupy wiekowe,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające  status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu organizacji,

4) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności w poprzednim roku kalendarzowym.

 1. Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy w Warlubiu, w biurze Rady Gminy pok.18 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.warlubie.pl .
 2. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy w terminie do 31.12.2015 r.
  1. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Warlubiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.warlubie.pl
  2. Dodatkowe informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 18, nr tel. (52) 38 00 524.

                                                                                                Wójt Gminy Warlubie

                                                                                                /-/ Krzysztof Michalak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian