Nabór wniosków o datację z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu – 2015 rok

Warlubie, dnia 3 października 2014 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2015 r.

Wójt Gminy Warlubie ogłasza nabór wniosków o dotację z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2015 r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

1.  Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cel publiczny z zakresu sportu na terenie Gminy Warlubie.

2.  Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.

3.  Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przeznacza się w 2015 r. z budżetu gminy środki finansowe w wysokości: 100.000,00 zł.  

4.  Kwota dofinansowania ze środków budżetu gminy może stanowić nie więcej niż 85% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

5.  Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa uchwała Rady Gminy Nr XL/262/10 z dnia 9.11.2010 r.

6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2014 r. włącznie, z adnotacją: „Wniosek na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu” i nazwą podmiotu składającego wniosek, w siedzibie Urzędu Gminy w Warlubiu, ul.Dworcowa 15, pok.10 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Warlubiu, ul.Dworcowa 15, 86–160 Warlubie z adnotacją na kopercie jw. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7.  Wniosek  powinien być  kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć:

1) kosztorys ze względu na rodzaj kosztów z podziałem na sekcje i grupy wiekowe,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające  status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu organizacji,

4) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności w poprzednim roku kalendarzowym.

8.  Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy w Warlubiu, w biurze Rady Gminy pok.18 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.warlubie.pl .

9. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy w terminie do 30.12.2014 r.

10. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Warlubiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.warlubie.pl

11. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 18, nr tel.(52) 3800524.

Wójt Gminy

Krzysztof Michalak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian