Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

  Warlubie, dnia 7 listopada 2013 r.

Znak sprawy: 526.11.2013

Organizacje pozarządowe i podmioty

działające w sferze pożytku publicznego

na terenie Gminy Warlubie

 

         Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2014 r.

Przygotowany został wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów  prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Warlubie. Przedstawiony Program jest wersją roboczą, która w toku konsultacji będzie ulegała zmianie, dotyczy to w szczególności zakresu zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji oraz form współpracy.

        Wszelkie propozycje, uwagi i opinie należy zgłaszać drogą pocztową, elektroniczną lub zkładać osobiście w Urzędzie Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, w biurze Rady Gminy, pok. nr 18, tel.: 52 3800524, faks: 52 3326054, e-mail: radagminy[at]warlubie[dot]pl. w okresie od 08.11.2013 r. do 25.11.2013 r.

       Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na spotkaniu Komisji Socjalno – Bytowej Rady Gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na które serdecznie zapraszam. Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2013 r. o godz. 1100 w sali narad w Urzędzie Gminy w Warlubiu.

       W załączeniu przesyłam roboczy projekt Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi wraz z formularzem do konsultacji. Powyższe dokumenty są zamieszczone również na stronie internetowej: www.bip.warlubie.pl. oraz www.warlubie.pl  w zakładce – współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jest tam również udostępniona uchwała Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

       Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian