Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok zostały określone uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XIV/63/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

 Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok wynoszą: 1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni - 0,75 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

od 1 ha powierzchni - 4,58 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni - 0,22 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu  mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

od 1 m 2 powierzchni - 3,00 zł 2) od budynków lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej a/ mieszkalnych - 0,68 zł b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,51 zł c/ zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,65 zł e /letniskowo-rekreacyjnych - 7,68 zł f/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 4,39 zł g/ od garaży - 5,57zł 3/ od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2014 r.poz.849/ - 2 % Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części oraz grunty wykorzystywane w celu zapewnienia realizacji zadań: 1) ochrony przeciwpożarowej, 2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, 3) składowania odpadów komunalnych, 4) kultury i sportu. 5) pomocy społecznej, 6) bezpieczeństwa i porządku publicznego 7) obsługi administracyjnej placówek oświatowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>