Wójt Gminy - zadania i uprawnienia

Zadania i kompetencje Wójta:
1. Wójt jest organem wykonawczym gminy. 2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa. 4. Do zadań wójta należy w szczególności: 1) przygotowywanie projektów uchwał, 2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu gminy, 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 5. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 1) Wójt jest kierownikiem urzędu gminy. 2) Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 3) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim   imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. 4) Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. 6. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu. 7. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>