Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie

Warlubie, dnia 21.08.2018

                                                                                                     Wg rozdzielnika

Nasz znak: ZUK-271.3.2018

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu zwraca się z zapytaniem o rozpoznanie cenowe na:  „Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie” o wartości netto poniżej 30 000 €.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art.4 pkt.8)

 I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu

ul.  Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie, tel./fax: 52/ 33 26 40

 NIP 559-10-05-054

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Mariusz Kosikowski – kierownik Zakładu

tel./fax: 52/ 33 26 404, e-mail:zukwarlubie[at]interia[dot]pl, tel. kom. 533322272

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie”

 Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej tłoczni ścieków wraz z zbiornikiem betonowym.

                   Załączone dokumenty:

  1. Opis zamówienia (załącznik nr 1)
  2. Formularz oferty (załącznik nr 2)

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  III.     Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

 Ofertę należy:

a)   Złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą, złożyć osobiście lub dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: zukwarlubie[at]interia[dot]pl) na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 2) do dnia 29.08.2018 roku do godziny 15.00, w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu, pok. nr 21, na parterze budynku lub na adres e-mail.

b)   Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: Rozpoznanie cenowe na: „Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie”

c) Składając ofertę drogą elektroniczną na adres e-mail prosimy zatytułować wiadomość: Rozpoznanie cenowe na: „Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie”

d)  Termin wyboru oferty nastąpi do 08.2018 r.

Skontaktujemy się z wybranymi oferentami, wykonawca który złoży ofertę  najkorzystniejszą będzie zaproszony do podpisania umowy na dostawę urządzenia na podstawie złożonej oferty.

e)   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena: 100% – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 (Zapytanie ofertowe).

f)   Termin dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia: 7 dni od dnia dostarczenia zlecenia.

 Zamawiający Gmina Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego nie wyłaniając dostawcy, bez podania przyczyny.

                                                                                           /-/ Mariusz Kosikowski

                                                                             Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian