Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie

Warlubie, dn. 8 maja 2019 r.

Nasz znak: IGOŚ.II.271.11.2019.(PP)

 

Wg rozdzielnika

Wójt Gminy Warlubie, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie” o wartości poniżej   30 000 €. (art.4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U.2018. poz.1579  t.j.)

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15,

86 – 160 Warlubie, tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054           

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Radosław Liczkowski

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054          

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie”

 III.  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Usługa polegająca na wymianie pokryć dachowych (eternitowych) na budynkach w Gminie Warlubie  CPV 90.65.00.00-8, w  ilości około 4 038,00m² (80,760 Mg) – demontaż pakowanie, transport i unieszkodliwianie eternitowych pokryć dachowych, z czego dla:

– demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu – powierzchnia pokrycia dachowego /elewacji wynosi 80,00 m 2 (1,600 Mg);

– transportu i unieszkodliwiania azbestu – powierzchnia pokrycia dachowego /elewacji wynosi 3 958,00 m 2 (79,160 Mg)

Wykonawca w ramach ceny oferowanej winien zapewnić:

– sporządzenie planu pracy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do  wykonania przedmiotu umowy,

– nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonanych robót i zabezpieczenie placu  budowy,

– uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót.

 Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w danym roku  zamierzają unieszkodliwić azbest wraz z informacją o ilości utylizowanego odpadu jest dostępny w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie.

2) Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca uzgodni telefonicznie lub osobiście z zainteresowanymi mieszkańcami datę demontażu pokrycia dachowego z eternitu i jego wywozu oraz termin odbioru eternitu.

3) Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg , potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.

4) Dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania odpadu dla każdej nieruchomości/posesji z której będzie usuwany azbest (karta przekazania odpadu wystawiona dla właściciela nieruchomości/posesji) oraz kart przekazania odpadu na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest dla każdej nieruchomości/posesji celem potwierdzenia ilości usuniętego azbestu z danej nieruchomości.

 1. Realizacja zamówienia finansowana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonawca niezwłocznie po ustaleniu terminów demontaży i odbiorów odpadów azbestowych przekaże Zamawiającemu informację o tych terminach. Wykonanie robót musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także prawidłowe dokumentowanie całego procesu. Odbiór robót dokonywany będzie z udziałem właściciela pokrycia dachowego wraz z przekazaniem przez Wykonawcę stosownych dokumentów, w tym karty przekazania odpadu, stwierdzającej zdeponowanie odpadów na specjalistycznym składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest. Potwierdzeniem faktycznym wykonanych prac, polegających na demontażu i odbiorze, będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela budynku oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający jednocześnie ilość zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest. Potwierdzeniem utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących, z danej posesji będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1973). Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie. Udokumentowaniem uzyskania efektu rzeczowego jest protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez przedstawiciela gminy i wykonawcę.

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
 2. a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 t.j.).
 3. b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j.).
 4. c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017r. poz. 2119 t.j.).
 5. d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382 t.j.).                                                                                                                                            e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz.1824).                                                                                                                                f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).
  g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1973).                                                                                                                           h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31).                                                                                                                                      i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.).
  j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

IV.Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Poniższą ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie) na załączonym formularzu oferty do dnia 17 maja 2019 r. do godziny 15:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Warlubie pok. nr 12 – pierwsze piętro

b) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: Rozpoznanie cenowe na:  Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie

c) Termin wyboru oferty i ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni

d) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

e) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena: 100% – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 (Zapytanie ofertowe ), tj. dla:

A. Demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest: waga 85 pkt

 

B. Pakowania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,: waga 15 pkt

UWAGA:

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A i B według następującego wzoru:

           C min

An = __________ x ilość pkt zgodnie z tabelą

            C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n – numer oferty

C min – najniższa cena jednostkowa z ofert

C n – cena jednostkowa oferty badanej

Punkty wyliczone w poszczególnych kryteriach (zakresach usług) zostaną zsumowane (Suma= A+B)

f) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2019 r.

                                                                                                         Wójt Gminy Warlubie

                                                                                                            /-/ Krzysztof Michalak

Otrzymują:

 1. Wg rozdzielnika,
 2. www.warlubie.pl
 3. a/a.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian