Uchwały 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/142/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/141/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/140/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/139/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na likwidacji istniejącej linii energetycznej napowietrznej SN15kV i budowie linii energetycznej kablowej planowanej do realizacji na terenie objętym formami ochrony przyrody, zlokalizowanymi na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 3009/1, 3010/1 i 3013/1 w obrębie Lipinki, gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/138/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Warlubie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/137/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Warlubie prawa własności lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/136/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/135/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/134/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/133/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły