Uchwały 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/229/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, otwartych stref aktywności (OSA) i kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012″ na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/228/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Bąkowo, Warlubie i Bzowo Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/227/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/226/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/225/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/224/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/222/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/221/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2021-2025 Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/220/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Szczegóły