Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/81/11 z dnia 29.11.11 r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ,przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły