Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/141/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/140/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/139/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na likwidacji istniejącej linii energetycznej napowietrznej SN15kV i budowie linii energetycznej kablowej planowanej do realizacji na terenie objętym formami ochrony przyrody, zlokalizowanymi na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 3009/1, 3010/1 i 3013/1 w obrębie Lipinki, gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/138/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Warlubie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/137/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Warlubie prawa własności lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/136/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Szczegóły