Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr III/16/10 z dnia 21.12.11 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały oraz przyjęcia statutu Gminnego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr III/15/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie dofinansowania budowy pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Warlubie-Wielki Komorsk” Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr III/14/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr III/13/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr III/12/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr III/11/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017 Szczegóły