Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/282/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/281/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/280/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/279/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów sołectw Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/278/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/277/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/276/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/275/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/274/14 z dnia 31.03.2014 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/273/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Szczegóły