Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2014-2018 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Program usuwania azbestu dla Gminy Warlubie na lata 2012-2032 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Program współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły