Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2018 r.

Warlubie, dnia 20 grudnia 2017 r.

Nasz znak: IGOŚ.II.271.245.2017

 

Wg rozdzielnika

 

       Wójt Gminy Warlubie, zwraca się z zapytaniem o rozpoznanie cenowe na „Obsługę geodezyjną Urzędu Gminy w Warlubiu w 2018 r.”  o wartości netto poniżej 30 000 €.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy Prawo  Zamówień Publicznych art.4 pkt.8  (t.j. Dz.U.2017.1579)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15,

86 – 160 Warlubie, tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Radosław Liczkowski

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Warlubie w 2018 r.”

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2018 r. zgodnie  z wyszczególnieniem prac zawartym w załączniku nr  1 do SIWZ.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

Kod CPV

71354000-4   Usługi sporządzania map

71355000-1   Usługi pomiarowe

71353200-9   Usługi opomiarowania

71510000-6   Usługi badania terenu

 

IV. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Poniższą ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć osobiście  w zaklejonej kopercie) na załączonym formularzu oferty do dnia 3 stycznia 2018 r. do godziny 15:00,  w sekretariacie Urzędu Gminy Warlubie pok. nr 15

b) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem:  Rozpoznanie cenowe na:

„Obsługę geodezyjną Urzędu Gminy w  Warlubiu w 2018 r.”

c) Termin wyboru oferty i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni

d) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

e) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena łączna wg poszczególnych kryteriów wg załączonej tabeli: – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 (Zapytanie ofertowe ).

f) Kryterium oceny ofert:

A. Cena – 100%

A. Kryterium cena – liczone jako suma poniżej określonych usług bankowych, którym zostały przypisane wagi i maksymalne ilości punktów.

 

Lp. Wyszczególnienie   Waga/maksymalna ilość punktów
Podział działki lub działek na dwie lub więcej  wraz z wykonaniem dokumentacji terenowo-prawnej:
1 za pierwszą wydzieloną działkę 5
2 za każdą następną wydzieloną działkę 10
Wznowienie granic działki / działek wraz z pomiarem powierzchni działki/działek z dokładnością do 1m2 oraz weryfikacją danych ewidencyjnych i sporządzeniem mapy nieruchomości lub wypisu i wyrysu:
3 za wznowienie pierwszego punktu granicznego 5
4 następnych punktów 10
Wznowienie granic działki/ działek
5 za wznowienie pierwszego punktu granicznego 7
6 następnych punktów 7
7 Weryfikacja danych ewidencyjnych 7
Rozgraniczenie nieruchomości
8 za pierwszy punkt graniczny 3
9 za następny punkt graniczny 3
Pomiar sytuacyjno-wysokościowy dla celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 dla terenów ZABUDOWANYCH:
10 cena za pierwszy ha przy ogólnej zlecanej powierzchni do 1 ha i powyżej 7
11 cena za 1 (jeden) ha przy powierzchni powyżej pierwszego ha 9
Aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 dla terenów ZABUDOWANYCH:
12 cena za pierwszy ha przy ogólnej zlecanej powierzchni do 1 ha i powyżej 1
13 cena za 1 (jeden) ha przy powierzchni powyżej pierwszego ha 8
Pomiar sytuacyjno-wysokościowy dla celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 dla terenów NIEZABUDOWANYCH:
14 cena za pierwszy ha przy ogólnej zlecanej powierzchni do 1 ha i powyżej 2
15 cena za 1 (jeden) ha przy powierzchni powyżej pierwszego ha 7
Aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 dla terenów NIEZABUDOWANYCH:
16 cena za pierwszy ha przy ogólnej zlecanej powierzchni do 1 ha i powyżej 2
17 cena za 1 (jeden) ha przy powierzchni powyżej pierwszego ha 2
18 Sporządzenie map cyfrowych dla terenów zabudowanych 2
19 Sporządzenie map cyfrowych dla terenów niezabudowanych 2
20 Inwentaryzacja powykonawcza obiektu 1
Razem waga  100

UWAGA:

 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A (w poz. 1-20 tabeli) według następującego wzoru:

C min

An = __________    x   ilość pkt zgodnie z tabelą

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n – numer oferty

C min – najniższa cena jednostkowa z ofert

C n – cena jednostkowa oferty badanej,

Punkty wyliczone w poszczególnych kryteriach (zakresach usług) zostaną zsumowane.

g) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wg rozdzielnika,
  2. bip.warlubie.pl,
  3. a/a

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian