Przeprowadzenie warsztatu poprawy wizerunku dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

logotyp
Warlubie, dn. 19.02.2019 r.

Nasz znak: GOPS.261.3.2019/LGD

 

Gmina Warlubie, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu, zaprasza do złożenia oferty cenowej   na  organizację i przeprowadzenie:

o wartości poniżej  30 000 euro. (art.4 pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie, tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

w imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Joanna Buchaj tel. 52 38 00531

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

przeprowadzenie warsztatu poprawy wizerunku dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”.

 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

 1. Warsztatów poprawy wizerunku w wymiarze 18 godz. dla 9 uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”. Warsztaty powinny obejmować następujące zagadnienia omówione w teorii i praktyce z każdym uczestnikiem :
  • zasady higieny osobistej;
  • diagnoza skóry i porady związane z doborem kosmetyków do konkretnego rodzaju cery;
  • diagnoza włosów, porady z zakresu pielęgnacji i koloryzacji, dobór fryzury do kształtu twarzy, porady z zakresu stylizacji i modelowania;
  • stylizacja dłoni;
  • analiza kolorystyczna oraz klasyfikacja dotycząca danego typu urody (kolory podkreślające zalety, kolory nieodpowiednie, kolory klasyczne);
  • zasady wykonywania makijażu, typy kosmetyków i ich zastosowanie, dobór makijażu do typu urody i okoliczności;
  • typy sylwetek i ich charakterystyka, dobór fasonu do sylwetki;
  • zasady Dress Code oraz zastosowanie ich w życiu codziennym/służbowym
 2. Zamawiający zapewni salę szkoleniową dla celów przeprowadzenia warsztatu poprawy wizerunku dla 9 uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” na terenie gminy Warlubie.

IV. Wymagania dotyczące:

Uprawnień i doświadczenia:

Personel szkolący – Trenerzy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w szczególności kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia wsparcia tj. wykształcenie kierunkowe z zakresu stylizacji/wizażu oraz kwalifikacje umożliwiające prowadzenie warsztatów poprawy wizerunku oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu tematyki określonej w niniejszym zapytaniu. Wykształcenie i doświadczenie zweryfikowane zostaną na podstawie formularza – załącznika nr 2 do oferty, natomiast na dwa dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem zawarcia umowy Wykonawca, który realizować będzie przedmiot zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonym zał. nr 2

Składanej oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty.
 2. Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby do występowania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia;
 4. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2019r.

VI. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

Kryteria oceny:  Kryterium  decydującym  o wyborze oferty jest  cena: 100% – przy założeniu, że Wykonawca złoży  ofertę  zawierającą  przedmiot  zamówienia  zgodny z wymaganiami  Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego na załączonym formularzu oferty do dnia 26 lutego 2019r. do godziny 14:00,  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warlubiu ul. Dworcowa 15, pok. nr 1.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 

Oferta na zapytanie ofertowe –

Przeprowadzenie warsztatu poprawy wizerunku dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019r. o godz.14.30 w pokoju nr 3 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warlubiu.
 2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Justyna Kamińska

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań

Załącznik nr 4 – Wykaz osób – potencjał kadrowy

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian