Przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych oraz grupowych i indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

logotyp
Warlubie, dn. 19.02.2019 r.

Nasz znak: GOPS.261.1.2019/LGD

 

Gmina Warlubie, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Warlubiu, zaprasza do złożenia oferty cenowej   na  organizację i przeprowadzenie:

  o wartości poniżej  30 000 euro. (art.4 pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie, tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

w imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Joanna Buchaj tel. 52 38 00 531

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych oraz grupowych i indywidualnych  konsultacji psychologicznych dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym    z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020  pt. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”.

 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

 1. Treningu kompetencji społecznych w wymiarze 13 godzin dla 9 uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych powinien obejmować między innymi takie tematy jak:
• radzenie sobie w złożonych sytuacjach społecznych;
• radzenie sobie ze stresem;
• funkcjonowanie w grupie;
• efektywną komunikację;
• rozpoznawanie emocji;
• rozwiązywanie konfliktów;
• budowanie poczucia własnej wartości i rozpoznawanie swoich mocnych stron.

 1. Indywidualnych konsultacji w wymiarze 1 godz. dla każdego z uczestników projektu   „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” (9 osób) oraz grupowych konsultacji w wymiarze 2 x 2 godz.
 2. Zamawiający zapewni salę szkoleniową dla celów przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych oraz indywidualnych i grupowych konsultacji dla 9 uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” na terenie gminy Warlubie.

 

IV Wymagania dotyczące:

Uprawnień i doświadczenia:

Personel szkolący – Trenerzy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje, wiedzę   i doświadczenie, w szczególności kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia wsparcia tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika lub na kierunkach pokrewnych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu tematyki określonej w niniejszym zapytaniu. Wykształcenie i doświadczenie zweryfikowane zostaną na podstawie formularza – załącznika nr 2 do oferty, natomiast na dwa dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem zawarcia umowy Wykonawca, który realizować będzie przedmiot zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonym zał. nr 2

Składanej oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty.
 2. Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby do występowania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia;
 4. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2019r.

VI. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

Kryteria oceny:                                                                    

Kryterium  decydującym  o wyborze oferty jest  cena: 100% – przy założeniu, że Wykonawca złoży  ofertę  zawierającą  przedmiot  zamówienia  zgodny z wymaganiami  Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego na załączonym formularzu oferty do dnia 26 lutego 2019r. do godziny 14:00,  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warlubiu ul. Dworcowa 15, pok. nr 1.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na zapytanie ofertowe –

Przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych oraz grupowych i indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019r. o godz.14.30 w pokoju nr 3 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warlubiu.
 2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Justyna Kamińska

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań

Załącznik nr 4 – Wykaz osób – potencjał kadrowy

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian